Stipendiefonden

Svenska Druid-Orden har en stipendiefond. Medlen till fonden består av insamlade medel från enskilda bröder och grundloger,samt genom avsättningar från brödernas medlemsavgifter.

Stadgarna § 1 anger vem/vilka som kan få stipendium:
”Av disponibla medel hos Svenska Riksstorlogen får stipendier eller bidrag utdelas för att främja humanitär verksamhet,forskning eller postgymnasiala studier. Hjälparbete med humanitär eller social inriktning liksom insatser för ungdomar bör vara särskilt kvalificerande”.
Stadgarna är fastställda av Riksmötet 2009.

Stipendier om lägst 25 000 kronor delas ut vid Riksmöte. Detta äger rum vart fjärde år. Mellan Riksmötena äger Ordensrådet rätt att dela ut stipendier/bidrag om lägre belopp. Detta kan ske varje år om det finns lämpliga kandidater och medel i fonden.

Ordensledningen beslöt efter Riksmötet 2017 att fondmedlen fram till Riksmötet i juli 2021 ska inriktas mot forskning kring prostatacancer.

Ordensrådet beslöt i maj 2017 att utdela ett stipendium på vardera
650 000 kronor till biträdande lektor Sara Mangsbo,Uppsala,för hennes utveckling av vaccin för behandling av prostatacancer,och till urolog Tobias Nordström,Stockholm,kring hans forskning för att utveckla bättre metoder för att upptäcka prostatacancer.
Se pressinformation!

Det praktiska arbetet med fonden sker i en av Ordensledningen tillsatt handläggare. Handläggaren ingår även i den stipendiekommitté som Ordensledningen tillsätter.

Förslag till stipendiater kan insändas löpande under året. Dock skall förslag som avser utdelning vid Riksmöte vara inne till Ordens Kansli senast sex månader före Riksmötet.

Förslagsrätt har enskilda bröder i Orden,liksom alla grundloger (f n 70 st.) samt Ordensledningen eller den av Ordensledningen utsedda sipendiekommittén. Ordensrådet har att besluta om vem/vilka som skall tilldelas stipendium efter förslag från Ordensledningen eller ovan nämnda kommitté.

Ansökan om stipendium/bidrag görs hos Riksstorlogen och insändes till:
Svenska Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3 A, 211 21  Malmö.

Ingen särskild blankett behövs för ansökan. Till ansökan fogas personuppgifter,en beskrivning över grunderna för ansökan samt andra lämpliga uppgifter som den sökande önskar åberopa. Ansökan kan även sändas via e-post till kansliet@druidorden.org.

Kompletterande upplysningar kan,i första hand,lämnas av stipendiefondens handläggare
Conny Karlsson,070-886 73 86 eller e-post stipendiefonden@druidorden.org eller Mikael Stenman,
0706-61 31 11 eller e-post rsma@druidorden.org.