Merlins historik

Logen Merlin instiftades Söndagen den 30 maj 1920 och firade sålunda 85-års jubileum i maj 2005.

Merlin var den första Druidlogen i Blekinge och är moderloge till logen Ossian i Olofström,logen Allbota i Kalmar.

Nio män med framtidstro och arbetskapacitet var initiativtagare,två av dem hade tillhört Malmöloger och resten recipierade i den gamla logen Värend i Växjö som blev vår moderloge. 

 I ett tidningsreferat i Svensk Druidtidning skildrades hur på förmiddagen bröder från Wexiö,Ljungby,Malmö och Trelleborg anlände:
”och intogo en gemensam frukost med de blivande Merlinbröderna. 
Sedan Logelokalen med samtliga bröders hjälp blifvit iordningställd och prydd,  gaf Wärendlogen receptionsloger i 2:a och 3:e graderna för tvenne bröderer stiftare därpå upptogs en ny medlem för den blivande Logen i Ovatgraden. Det var ett rätt så ansträngande,förberedande arbete som således före de egentliga högtidligheterna utfördes,ansträngande väl för alla,men i synnerhet Wärendlogens Ä.E. och ämbetsmän,hvilka först dagen förut blifvit installerade och ovana vid sina åligganden nu fingo elddopet. Allt gick dock öfver förväntan lyckligt och bra. Sedan kom riksstorlogens ämbetsmän och de företogo den högtidliga institueringen af Logen Merlin och installeringen af den nya Logens ämbetsmän,hvilka därefter intogo sina resp. platser. Därefter invigdes lokalerna och slutligen utdelades ordensringen till Ä.E. i Logen Merlin,Emil Rundkvist. Senare på dagen församlade sig bröderna till en gemensam festmåltid,hvarvid många vackra tal höllos och mången välgångens och tacksamhetens skål höjdes.” 

Av någon anledning stannade Emil Rundkvist bara ett år på sin post som ädelärk. Men han var kvar i logen och besökte den så sent som 1951,samma år som han dog. 

Så kom verksamheten i gång. 
Under de första tio åren höll sig medlemsantalet omkring 20 för att under början på 80-talet vara uppe i ca 120 medlemmar,idag är medlemsantalet ca 75 bröder.
Svårigheter med att kassera in medlemsavgifter fanns då som nu och vid några tillfällen fick man skriva till riksstorlogen och begära nedsättning av avgiften dit,”Och var alla av den meningen att logen måste nedläggas såframt ej omskrivna nedsättning bliver beviljad av riksstorlogen.”heter det på något ställe i ett protokoll. 

1985 avhölls riksmötet i Karlskrona,ett enormt arbete att arrangera och genomföra,men ett mycket uppskattat möte som fortfarande lovordas av deltagare.

Fram till mitten av 80-talet,huserade logen i Hantverksföreningens lokaler på Bredgatan,där FU fick jobba hårt med mycket bärande och sena kvällar för att iordningställa lund och lokaler,men detta bidrog säkert till att få fram den där riktiga Merlin-andan som finns i vår loge.
Logen köpte en bostadsrätt på Hantverkargatan,som iordningställdes av duktiga bröder till druidiskt bruk och slutligen kunde invigas den 22 mars 1986,Merlin hade äntligen en egen logelokal.
Av olika skäl beslutades under 2003 att logen behövde byta lokal. Förhandlingar inleddes med Odd Fellow i Karlskrona.
I januari 2004 hölls det första officiella mötet i dessa nya lokaler,invigda till druidiskt bruk redan 1985 då Riksmötet avhölls i samma lokaler.