Organisation

Svenska Druid-Orden är organiserad i Grundloger (GL),Storloger (SL) och Riksstorlogen (RSL) och är ansluten till Förenade Gamla Druid-Orden (United Ancient Order of Druidism,UAOD) och International Grand Lodge of Druidism (IGLD) samt verkar i Scandinavian Grand Lodge of Druidism (SGLD).


Grundloge
är underställd Storloge och utgörs av bröder i första till sjunde (och sista) graden.

Grundloge avhåller möten i:

  • Eubatgraden (första graden)
  • Bardgraden (andra graden)
  • Druidgraden (tredje graden)


Storloge
är underställd Riksstorloge och utgörs av Storlogens ämbetsmän samt de underställda Grundlogernas ombud.

Storloge avhåller möten i:

  • Kapitelgraden (fjärde graden)
  • Ringgraden (femte graden)
  • Old Ärkgraden (sjätte graden)

I Sverige finns 11 Storloger.


Riksstorlogen
är underställd Riksmötet,som hålles vart fjärde år och är Ordens styrande organ mellan Riksmöten.
Ordensrådet (OR) består av ämbetsmännen i Riksstorlogen och samtliga ordföranden från Storlogerna.

Ordensledningen

Förenklat kan Riksmötet jämställas med Druid-Ordens riksdag,Rikstorlogen jämställs med Druid-Ordens regering och Ordensrådet kan jämställas med Druid-Ordens utskott (remissinstans).

Orden har en särskild äresgrad,Riks Old Ärkgraden (sjunde graden).

Det enda kravet som finns för bröder att ”stiga” i graderna är att viss tid ska förflyta och att ett visst antal möten ska ha besökts.

Här finns Svenska Druid-Orden representerad


Visa Svenska Druidorden på en större karta