1904- (Sverige/Norden)

1904 var det så dags för Druid-Ordens intåg i Sverige. Det skedde genom att initiativtagarna under ledning av Gustav Smith,en dansk konsul bosatt i Trelleborg,invigdes i Druid-Orden den 10 juni i logen Helstentreue i Kiel. Dagen efter beslutades att en loge underställd den tyska Riksstorlogen,skulle bildas i Malmö med namnet Ad Astra. Den tyska Grundlagen (idag heter det Ordenslag) och ritualerna översattes till svenska. Till Ad Astras förste ordförande (eller som det heter inom Druid-Orden;Ädel Ärk) valdes Gustav Smith. 

Logen Ad Astra växte och redan 1906 bildades en ny loge i Trelleborg under namnet Stella Polaris. Gustaf Smith som var bosatt på orten valdes till förste ÄÄ.

1913 bildades ytterligare en ny loge;Mimer i Malmö.

I och med Mimers tillblivelse bildades den svenska Riksstorlogen och som förste Riks Stor Ädel Ärk valdes Gustav Smith. I och med bildandet av den svenska Riksstorlogen förklarades den svenska Druid-Orden som en självständig gren av Förenade Gamla Druid-Orden (FGDO).

Initialt hyrde logerna in sig hos andra Ordenssamfund. Logerna i Malmö köpte 1923 en fastighet på Västergatan 3. En ny byggnad uppfördes och 1924 flyttade logerna in. Idag huserar de fem Malmölogerna i lokalerna. Den svenska  Riksstorlogen hyr dessutom in sig och har sitt kansli i lokalerna.

Orden hade fortsatt sin tillväxt och redan 1921 hade druidismen spridit sig till Danmark i och med bildandet av logen Gral i Köpenhamn. Danmark hyser idag en självständig gren av druidismen med en egen Riksstorloge.

Utvecklingen gick vidare i Sverige och 1929 bildades den första logen i Norrland,logen Polstjärnan i Sollefteå. Efter några år flyttade Polstjärnan till Kramfors,där den fortfarande finns idag.

Parallellt med spridningen av loger i Sverige skedde en utbrytning ur den svenska grenen av FGDO. Orsakerna därtill är inte helt kända idag,men viss korrespondens indikerar att det fanns kritik på att takten i vilken nya loger bildades var för långsam.

Kritikerna bröt sig ut och bildade Oberoende Druid-Orden (ODO) i början av 1930-talet. Logetillväxten inom ODO gick fort och särskilt i Norrland bildades ett flertal loger.

1935 nådde druidismen,genom ODO,till Norge,då logen Nordstjernen bildades i Oslo.

Trots ansträngningar lyckades inte ODO ansluta sig till det internationella samarbetet i IGLD (Internationell Grand Lodge of Druidism).

I början av 1950-talet uppstod oro inom ODO bland annat beroende på att initiativtagarna till ODO på grund av ohälsa och dödsfall inte längre var pådrivande. Denna oro ledde till en sammanslagning av ODO och FGDO 1954. 13 loger valde att gå över till FGDO medan en loge valde att stanna kvar som ODO-loge. Denne enda loge levde kvar till 2010 i Helsingborg,men är numera nedlagd och flera av dess bröder ingår numera i logne Carnac. Den norska Riksstorlogen valde i samband med detta att ansluta sig till FGDO och därigenom även till IGLD. Totalt bildades 37 loger inom ODO under åren 1932-1953 i hela Skandinavien,varav flera lades ner under nämnd tidsperiod.

I och med assimileringen av ODO-logerna blev arbetsbördan på RSL (Riksstorlogen) allt mer betungade och dessutom var det väldigt långa avstånd mellan Trelleborg i söder och Kiruna i norr. Mot bakgrund av detta bildades en Storloge i Norrland,med syfte att i denna del av landet sköta om de arbetsuppgifter som RSL skötte i resten av Sverige.

1956 upphörde SL Norrland och istället bildades sex Storloger som inom sitt verksamhetsområde skulle utföra de förrättningar som RSL ålade dem;ämbetsmannainstallationer,logeinstiftande,tilldelning av vissa utmärkelsetecken m.m.

Utvecklingen har fortsatt och nya loger har bildats allt eftersom. Under 2000-talet har fem nya Grundloger bildats i Sverige och medlemsutvecklingen ser ljus ut.

Druid-Orden finns idag representerad på ett flertal orter i Sverige,från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Idag finns elva Storloger med ungefär 5000 bröder fördelade på 70 Grundloger.

Dessutom har Druid-Orden etablerats på Island,där tre Grundloger,underordnade den norska RSL 2008 bildade en egen Storloge. 2001 bildades en Grundloge i Finland,underställd den svenska RSL.